SHANGHAI
Chinese
Rusland
Zemin
Jiang
Oost
Russische
Chinezen
Japanse
Koopmans
Marion
Coronaprotest
Toestellen
Zuid
Jintao
Maar
Shanghai
in de pers
7°C
Weer
Events

overzicht

Ook in de Duty Free zone van het vliegveld kunnen bedragen in RMB alleen bij overlegging van de originele wisselkwitantie worden teruggewisseld naar buitenlandse valuta.


jǐ
hào
hào
mén
mén
dēng
dēng
jī
 


Van welke gate vetrekt de vlucht?


wǒ
men
men
hé
shí
shí
dēng
dēng
jī
 


Hoe laat is de boarding?


zhè
zhè
shì
shì
wǒ
de
de
dēng
dēng
jī
zhèng
zhèng
 


Hier is mijn boarding pass.


zhè
zhè
bān
bān
fēi
fēi
jī
hái
hái
huì
huì
yán
yán
chí
chí
duō
duō
jiǔ
jiǔ
 


Hoeveel vertraging heeft de vlucht?


wǒ
men
men
hé
shí
shí
huì
huì
dào
dào
dá
jiù
jiù
jīn
jīn
shān
shān
 


Wanneer komen we aan in San Francisco?


bā
lí
de
de
dāng
dāng
dì
shí
shí
jiān
jiān
shì
shì
jǐ
diǎn
diǎn
 


Wat is de locale tijd in Parijs?


qǐng
qǐng
bāng
bāng
wǒ
nòng
nòng
ān
ān
quán
quán
dài
dài
 


Kunt u mij helpen met mijn veiligheidsgordel?


qǐng
qǐng
gěi
gěi
wǒ
tǎn
tǎn
zi
zi
 


Mag ik alstublieft een deken?


qǐng
qǐng
gěi
gěi
wǒ
yì
xiē
xiē
guǒ
guǒ
zhī
zhī
 


Mag ik misschien wat sap?


qǐng
qǐng
gěi
gěi
wǒ
yì
bēi
bēi
rè
chá
chá
 


Mag ik misschien een kop warme thee?


nǐ
yǒu
yǒu
shén
shén
me
me
bù
hán
hán
jiǔ
jiǔ
jīng
jīng
de
de
yǐn
yǐn
liào
liào
 


Welke frisdranken heeft u?


yǒu
yǒu
zá
zhì
zhì
huò
huò
bào
bào
zhǐ
zhǐ
ma
ma
 


Heeft u misschien tijdschriften of kranten?


yòng
yòng
cān
cān
hé
shí
shí
kāi
kāi
shǐ
shǐ
 


Wanneer wordt het eten geserveerd?


wǒ
jué
jué
de
de
bù
shū
shū
fu
fu
 


Ik voel me niet zo lekker.


qǐng
qǐng
fú
wǒ
dào
dào
guàn
guàn
xǐ
shì
shì
 


Helpt u me alstublieft naar het toilet.


qǐng
qǐng
gěi
gěi
wǒ
xiē
xiē
yūn
yūn
jī
yào
yào
 


Mag ik misschien wat pillen tegen luchtziekte?


wǒ
xiàn
xiàn
zài
zài
hěn
hěn
hǎo
hǎo
le
le
 


Ik voel me weer beter.


wǒ
kě
yǐ
bǎ
zuò
zuò
wèi
wèi
xiàng
xiàng
hòu
hòu
qīng
qīng
xié
xié
ma
ma
 


Is het goed als ik mijn stoel wat achterover zet?


zhè
zhè
bān
bān
fēi
fēi
jī
shàng
shàng
huì
huì
fàng
fàng
diàn
diàn
yǐng
yǐng
ma
ma
 


Wordt er op deze vlucht een film getoond?


fàng
fàng
shén
shén
me
me
diàn
diàn
yǐng
yǐng
ne
ne
 


Welke film wordt er getoond?


diàn
diàn
yǐng
yǐng
hé
shí
shí
kāi
kāi
shǐ
shǐ
 


Wanneer begint de film?


qǐng
qǐng
gěi
gěi
wǒ
yí
fù
ěr
ěr
jī
 


Mag ik alstublieft een koptelefoon?


Op internationale vluchten kunnen meestal ook in het vliegtuig zelf belastingvrije producten worden gekocht. Met name sigaretten zijn hier nog voordeliger dan in de Duty Free winkel op het vliegveld. Er is echter maar een beperkt aantal sigarettenmerken beschikbaar.


zhè
zhè
bān
bān
fēi
fēi
jī
shàng
shàng
mài
mài
miǎn
miǎn
shuì
shuì
shāng
shāng
pǐn
pǐn
ma
ma
 


Kunnen er op deze vlucht ook belastingvrije producten worden gekocht?


wǒ
xiǎng
xiǎng
mǎi
mǎi
yì
píng
píng
yī
gōng
gōng
shēng
shēng
zhuāng
zhuāng
de
de
wēi
wēi
shì
shì
jì
 


Ik wil graag een literfles whisky kopen.


wǒ
shì
shì
guò
guò
jìng
jìng
lǚ
kè
 


Ik ben op doorreis.


xíng
xíng
lǐ
kě
yǐ
liú
liú
zài
zài
fēi
fēi
jī
shàng
shàng
ma
ma
 


Kan ik mijn bagage aan boord laten?
sjanghai.com © 2022 secession limited | contact | advertise