SHANGHAI
Chinese
India
Peking
Maar
Mongoli
Rusland
Daar
ASML
Nederland
Franciscus
'
Langfang
Canadese
Europa
Voor
China
in de pers
28°C
Weer
Events

overzicht

wǒ
dǎ
diàn
diàn
huà
huà
shì
shì
xiǎng
xiǎng
dìng
dìng
fáng
fáng
jiān
jiān
 


Ik bel u om een kamer te reserveren.


wǒ
jīn
jīn
wǎn
wǎn
yào
yào
yì
jiān
jiān
liǎng
liǎng
zhāng
zhāng
chuáng
chuáng
de
de
shuāng
shuāng
rén
rén
fáng
fáng
 


Ik wil graag een tweepersoonskamer voor vannacht.


yì
xiǎo
xiǎo
shí
shí
qián
qián
wǒ
cóng
cóng
jī
chǎng
chǎng
dìng
dìng
le
le
fáng
fáng
jiān
jiān
 


Ik heb een uur geleden vanaf het vliegveld een kamer geboekt.


wǒ
hé
lìng
lìng
wài
wài
liù
liù
rén
rén
yǐ
jīng
jīng
dìng
dìng
le
le
fáng
fáng
jiān
jiān
 


Er is al gereserveerd voor mijzef en nog zes andere mensen.


zhè
zhè
shì
shì
wǒ
de
de
dìng
dìng
fáng
fáng
què
què
rèn
rèn
 


Hier is de bevestiging van mijn reservering.


nǐ
mén
mén
jīn
jīn
wǎn
wǎn
méi
méi
yǒu
yǒu
dān
dān
rén
rén
fáng
fáng
ma
ma
 


Heeft u nog eenpersoonskamers voor vannacht?


duì
duì
bù
qǐ
nǐ
néng
néng
tuī
tuī
jiàn
jiàn
lìng
lìng
yī
gè
lǚ
guǎn
guǎn
gěi
gěi
wǒ
ma
ma
 


Pardon, kunt u mij een ander hotel aanbevelen?


fáng
fáng
qián
qián
duō
duō
shǎo
shǎo
 


Hoeveel kosten uw kamers?


fú
wù
fèi
fèi
bāo
bāo
kuò
kuò
zài
zài
nèi
nèi
ma
ma
 


Is dat inclusief de servicetoelage?


nà
tài
tài
guì
guì
le
le
nǐ
mén
mén
yǒu
yǒu
méi
méi
yǒu
yǒu
pián
pián
yì
xiē
xiē
de
de
 


Dat is te duur. Heeft u wellicht iets goedkopers?


huì
huì
méi
méi
yǒu
yǒu
jì
jié
jié
xìng
xìng
zhé
zhé
kòu
kòu
ma
ma
 


Heeft u geen seizoensaanbiedingen?


nà
bāo
bāo
kuò
kuò
zǎo
zǎo
cān
cān
ma
ma
 


Is dat inclusief ontbijt?


wǒ
hé
shí
shí
kě
yǐ
zhù
zhù
jìn
jìn
lai
lai
 


Wanneer kan in inchecken?


tuì
tuì
fáng
fáng
de
de
shí
shí
jiān
jiān
shì
shì
jǐ
diǎn
diǎn
zhōng
zhōng
 


Hoe laat moet ik uitchecken?


nǐ
xū
yào
yào
kàn
kàn
wǒ
de
de
hù
zhào
zhào
ma
ma
 


Heeft u mijn paspoort nodig?


wǒ
kě
yǐ
yòng
yòng
xìn
xìn
yòng
yòng
kǎ
lái
lái
dài
dài
tì
fáng
fáng
jiān
jiān
bǎo
bǎo
zhèng
zhèng
jīn
jīn
ma
ma
 


Kan ik in plaats van de borgsom te betalen mijn creditcard achterlaten?


qǐng
qǐng
bāng
bāng
wǒ
tián
tián
biǎo
biǎo
gé
 


Kunt u mij alstublieft helpen met dit formulier?
sjanghai.com © 2023 secession limited | contact | advertise | expat.land