SHANGHAI
Chinese
Rusland
Zemin
Jiang
Oost
Russische
Chinezen
Japanse
Koopmans
Marion
Coronaprotest
Toestellen
Zuid
Jintao
Maar
Shanghai
in de pers
7°C
Weer
Events
Heimwee of reislust? Vergelijk hier je verhuiskosten

overzicht

lǚ
guǎn
guǎn
lǐ
yǒu
yǒu
měi
měi
róng
róng
yuàn
yuàn
ma
ma
 


Is er een schoonheidssalon in het hotel?


qǐng
qǐng
tuī
tuī
jiàn
jiàn
yí
gè
hǎo
hǎo
de
de
měi
měi
róng
róng
yuàn
yuàn
gěi
gěi
wǒ
 


Kunt u me een goede schoonheidssalon aanraden?


wǒ
xiǎng
xiǎng
yào
yào
yù
yuē
yuē
xià
xià
wǔ
wǔ
diǎn
diǎn
 


Ik wil graag een afspraak maken voor 17 uur.


wǒ
hái
hái
yào
yào
zuò
zuò
miàn
miàn
bù
àn
àn
mó
 


Ik wil ook graag een gezichtsmassage.


qǐng
qǐng
bāng
bāng
wǒ
huà
huà
zhuāng
zhuāng
 


Kunt u mij alstublieft opmaken?


nǐ
zuò
zuò
de
de
hěn
hěn
hǎo
hǎo
 


Dat heeft u heel goed gedaan.
sjanghai.com © 2022 secession limited | contact | advertise